Thông báo lịch sơ kết của ngành 06/02/2015

 Phòng GD&ĐT huyện Triệu Phong dự kiến tổ chức sơ kết học kỳ 1 năm học 2014-2015 vào ngày 12/02/2015, (tức ngày 24 tháng 12 AAL) vậy ngành thông báo cho các đơn vị được biết và chủ động trong sắp xếp Kế hoạch của đơn vị mình.