Phương pháp bồi dưỡng Phụ trách Sao nhi đồng đạt hiệu quả 12/09/2010

 Sao nhi đồng là một công tác trọng tâm và thúc đẩy phong trào học tập trong các trường tiểu học.Để phong trào thiếu nhi và sinh hoạt “Sao nhi đồng” đạt hiệu quả tốt, bên cạnh sự quan tâm và hỗ trợ của các ban ngành liên quan thì vai trò chủ chốt và yếu tố quyết định thành công là phải có một đội ngũ Phụ trách sao giỏi, được lựa chọn, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ thường xuyên.