KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM 2015

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10:

A. PHẦN CHUNG:

- Lập Kế hoạch ngân sách năm 2016.

- Kiểm tra các khoản thu - chi đầu năm tại các đơn vị trường học;

- Kiểm tra công tác phổ cập - XMC bậc Tiểu học và THCS;

- Khảo sát năng lực giáo viên THCS;

- Chỉ đạo công tác bồi dưỡng HSG .

- Thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch;

- Tham gia Hội nghị tổng kết 5 năm công tác GDNGLL và xây dựng nếp sống VHHĐ;

- Tập huấn công tác Văn phòng và TĐ-KT;

- Kiểm tra việc thực hiện dạy Tiếng Anh chương trình mới;

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10);

- Báo cáo tình hình giáo dục tháng 10.

B. PHẦN CỤ THỂ:


Mầm non:


Chỉ đạo MN Triệu Đông hoàn thành hồ sơ CQG gửi huyện ra QĐ kiểm tra

Hổ trợ MN Triệu Thuận xây dựng CQG

Kiểm tra các hoạt động chăm sóc giáo dục tại các cơ sở MN

Chỉ đạo Mn Trung Tâm, T Lăng, T Tài xây dựng sân chơi ngoài trời.

Hội thảo chuyên đề Giáo dục thể chất

Họp định kì.

Tiểu học:

-Tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm VNEN tại Số 1 Triệu Hòa, ngày 29/10/2015.

-Tổ chức Hội nghị chuyên môn bậc học tại Số 2 Triệu Độ. ngày 15/10/2015.

-Tham mưu kiểm tra chuẩn quốc gia Số 1 Triệu Trạch. Hoàn thành hồ sơ gửi Sở GD-ĐT.

THCS:

-Kiểm tra nền nếp chuyên môn các trường học, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

-Tổ chức Hội nghị bậc học

-Tổ chức thi khảo sát năng lực giáo viên, GVCNG, HSG đợt 1

 

Tổ chức cán bộ:

-Hoàn thiện hồ sơ đề nghị bổ nhiệm lại trình UBND huyện.

-Xây dựng kế hoạch kiểm tra các đơn vị

-Nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh bổ sung quy hoạch.

-Lập hồ sơ nghỉ hưu đến tháng 4/2016

-Kiểm tra toàn diện 2 đơn vị

-Phối hợp phòng Nội vụ ra soát biên chế, đội ngũ

Tài vụ:

 • Duyệt quyết toán các đơn vị còn lại

 • Hoàn thành lập ngân sách 2016

 • Dự kiến phân bổ ngân sách 2016.

Sách thiết bị:

-Lên kế hoạch cấp sách tham khảo cho TH và THCS

KH-TH:

 • Tham gia kiểm tra phổ cập.

 • Rà soát số liệu học sinh, trường lớp đến tháng 10

 • Báo cáo định kỳ tháng 10.

Đội TNTP:

 • Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị Đại hội Liên đội.

 • Trực báo các Cụm, nắm tình hình đầu năm.


 

Công đoàn:

 • Hướng dẫn công tác thi đua đầu năm.


 

Thi đua:

 • Tham gia tập huấn công tác Thi đua-Khen thưởng tại Sở GD&DT

 • Tổng hợp đăng ký thi đua đầu năm 2015-2016