Lịch thẩm định GV TPT Đội năm học 2012-2013

 UBND HUYỆN TRIỆU PHONG     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO                             Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

    

Triệu Phong, ngày 24  tháng 4 năm 2013

 

LỊCH LÀM VIỆC

Của Hội đồng thẩm định GV – TPT Đội giỏi năm học 2012-2013

(Từ ngày 26/4/2013 đến ngày  10/5/2013

 

Thời gian

Họ tên GV-TPT đội đăng ký thẩm đinh

Đơn vị

Địa điểm

Ghi chú

S: 26/4/2013

Võ Dõ

PTCS Trấm

PTCS Trấm

 

Lê Thị Lệ Hương

TH số 2 Triệu Thượng

TH số 2 Triệu Thượng

S: 02/5/2013

Trương Thị Hoài

TH Triệu Thành

TH Triệu Thành

 

C: 02/5/2013

Nguyễn Thành Bảo

THCS Triệu Đông

THCS Triệu Đông

 

Nguyễn Ngọc Ánh

THCS Triệu Long

THCS Triệu Long

 

S: 03/5/2013

Trương Văn Huề

TH số 2 Triệu Phước

TH số 2 Triệu Phước

 

Lương Hiền An

THCS Triệu Phước

THCS Triệu Phước

 

S: 06/5/2013

Nguyễn Thị Thuỷ

TH Trần Hữu Dực

TH Trần Hữu Dực

 

Trương Thị Ngọc Trâm

TH Triệu Đại

TH Triệu Đại

 

C: 06/5/2013

Lê Thị Hải Yến

TH số 2 Triệu Độ

TH số 2 Triệu Độ

 

Nguyễn Văn Thành

THCS Triệu Độ

THCS Triệu Độ

 

S: 07/5/2013

Võ Ngọc Tài

THCS Triệu Vân

THCS Triệu Vân

 

Nguyễn Quang Hoà

TH Triệu Lăng

TH Triệu Lăng

 

S: 08/5/2013

Phạm Dũng

TH số 1 Triệu Trạch

TH số 1 Triệu Trạch

 

Hoàng Văn Tùng

TH số 2 Triệu Trạch

TH số 2 Triệu Trạch

 

C: 08/5/2013

Phạm Trung Linh

THCS Ng Bỉnh Khiêm

THCS Ng Bỉnh Khiêm

 

S:10/5/2013

Nguyễn Ngọc Đăng

THCS Triệu Đại

THCS Triệu Đại

 

 

                                                                        Người lập

 

 

 

                                                                        Nguyễn Thị Kim Ánh