Thông báo mời họp

  UBND HUYỆN TRIỆU PHONG                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO                                     Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 
          Số: 224/PGD-ĐT                                          Triệu Phong, ngày 18 tháng 10  năm 2010
 
 
THÔNG BÁO MỜI HỌP
 
Thực hiện Quyết định số 453KH-BGD&ĐT, công văn số 5016/QĐ/BGD ĐT-GDTrH ngày 20/8/2010 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc tập huấn kỹ năng sống (KNS) và tích hợp nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào trong một số môn học và hoạt động giáo dục trong năm học 2010-2011; Thực hiện sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT Quảng Trị v/v tập huấn tích hợp nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và giáo dục KNS”. Để chuẩn bị cho việc tập huấn tại Phòng được tốt Phòng Giáo dục thông báo mời các giáo viên làm giảng viên đến dự họp để bàn về kế hoạch tập huấn của Phòng sắp tới (có danh sách kèm theo):
Thời gian: 1 buổi, bắt đầu từ 8 giờ 30 ngày 20/10/2010.
Địa điểm: Hội trường Phòng GD&ĐT.
   Nhận được thông báo này kính đề nghị hiệu trưởng các trường báo đến các giáo viên của đơn vị mình có trong danh sách đến dự họp.
 
Nơi nhận:                                                           KT/ TRƯỞNG PHÒNG
    -Các trường THCS;                                       PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
    -Lưu VT, TV.                                                             Đã ký
                                                                             Hoàng Văn Thịa

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MỜI HỌP
Kèm theo công văn số 224 /PGD-ĐT ngày 18/10/2010 của Phòng GD&ĐT Triệu Phong
 
1/.Danh sách tham gia làm giảng viên lớp Tích hợp nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”:
 

TT
Họ và tên
Môn
Đơn vị
1
Trần Đại Việt
Ngữ Văn
THCS Triệu Lăng
2
Ngô Thị tuyết Ánh Vân
Lịch Sử
THCS Triệu N.B.K
3
Trần Đại Phú
GDCD
THCS Triệu Hoà
4
Hoàng Tùng
HĐNGLL
THCS Triệu Sơn
5
Trương Văn Sáu
Âm Nhạc
THCS Triệu Giang
6
Ngô Hoàng Phong
Mĩ Thuật
THCS Triệu Trạch
7
Cao Thị Thúy Nga
Ngữ Văn
THCS Triệu Giang

 
(Danh sách gồm có có 7  người)
 
2/.Danh sách làm giảng viên lớp giáo dục Kỹ năng sống:
 

TT
Họ và tên
Môn
Đơn vị
1
Nguyễn Thị Thu Thanh
Ngữ Văn
THCS Triệu Đại
2
Nguyễn Hữu Đối
Địa
THCS Triệu Thuận
3
Trần Thị Linh
GDCD
THCS Triệu Long
4
Nguyễn Văn Ánh
HĐNGLL
THCS Triệu Long
5
Lê Thị Ngọc Hà
Sinh
THCS Triệu Đông
6
Trần Thị Mỹ Ngọc
Ngữ Văn
THCS Triệu Giang

 
(Danh sách gồm có có 6 người)