Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2011-2012

   UBND HUYỆN TRIỆU PHONG              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                               Độc lập- Tự do- hạnh phúc

         Số :          /PGD&ĐT-TĐ                          

V/v Hướng dẫn công tác Thi đua - Khen thưởng     Triệu Phong, ngày    tháng 12 năm 2011

      năm học 2011-2012

 

 

 

            Kính gửi:  Ông ( Bà ) Hiệu trưởng các trường MN, TH, PTCS, THCS.

 

 Tiếp tục làm tốt công tác Thi đua-Khen thưởng, xét tặng Kỷ niệm chương năm học 2011-2012, Phòng Giáo dục-Đào tạo hướng dẫn triển khai, thực hiện công tác vừa nêu như sau:

 

I.Công tác Thi đua - Khen thưởng:   

 

   Các đơn vị cần nghiên cứu kỹ nội dung công văn số: 1422/SGD&ĐT ngày 09/11/2011 của Sở GD-ĐT về việc Hướng dẫn công tác thi đua-khen thưởng.

       a.Hiểu rõ những quy định chung (khái niệm, nguyên tắc thi đua, khen thưởng; hình thức tổ chức các phong trào thi đua); danh hiệu thi đua, tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua- khen thưởng; tiêu chuẩn các hình thức khen thưởng; những vấn đề liên quan đến công tác thi đua-khen thưởng ( đăng ký thi đua; thành lập Hội đồng thi đua - khen thưởng của đơn vị; hồ sơ thi đua-khen thưởng; chỉ tiêu khen thưởng năm học 2011-2012 ).

       b.Các đơn vị cần căn cứ tình hình thực tiễn của đơn vị và các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng mà tập thể, cá nhân đã đạt được trong những năm trước để đăng ký danh hiệu, hình thức khen thưởng phù hợp với thành tích có thể đạt trong năm học 2011-2012 và phù hợp chỉ tiêu phân bổ trong năm học theo quy định.

 

       c.Kết thúc học kỳ I, các đơn vị tiến hành sơ kết, đánh giá phong trào thi đua của đơn vị; rà soát, kiểm tra thành tích của tập thể và cá nhân để điều chỉnh bản đăng ký thi đua của đơn vị lần cuối lập danh sách đăng ký thi đua chính thức đối với các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của tập thể và cá nhân  gửi về Thường trực Hội đồng TĐ-KT ngành (bộ phận Tiểu học ) trước ngày 1/2/2012 để tổng hợp đăng ký với cấp trên ( không nhận văn bản qua email ).

 

       d.Hiểu và nắm vững về nội dung các quy định, Hội đồng TĐ-KT các đơn vị triển khai, thực hiện nghiêm túc với yêu cầu khen thưởng đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, dân chủ và kịp thời trên cơ sở đánh giá đúng hiệu quả công tác của tập thể và cá nhân; việc khen thưởng đối với tập thể, cá nhân; thành tích đến đâu khen thưởng đến đó; thành tích đạt được trong điều kiện khó khăn và có phạm vi ảnh hưởng càng lớn thì được xem xét, đề nghị khen ở mức càng cao.

       e.Căn cứ việc triển khai thực hiện chủ đề năm học, hiệu quả sau một năm triển khai thực hiện, việc xét đề nghị khen thưởng phải dựa vào kết quả, thành tích đạt được của đơn vị, cá nhân trong năm học 2011-2012.

       h.Việc xét thi đua phải bảo đảm quy trình, thủ tục. Các loại hồ sơ đảm bảo theo quy định.

 

II. Xét tặng Kỷ niệm chương:

 

            Các đơn vị cần bám sát các nội dung về nguyên tắc, đối tượng xét tặng, tiêu chuẩn, quy trình, hồ sơ xét tặng Kỷ niệm chương tại công văn số: 301/PGD-TĐ ngày 23/10/2006 về việc Hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương của Phòng GD-ĐT.

 

Thời gian nộp hồ sơ về thường trực TĐ-KT Ngành: Trước 1/7/2012.

 

 

III. Tổ chức thực hiện:

 

    1.Các đơn vị tổ chức cho Hội đồng sư phạm trường học tập, nghiên cứu nội dung của công văn 1422/SGD&ĐT ngày 09/11/2011 của Sở GD-ĐT về việc Hướng dẫn công tác thi đua-khen thưởng. Từ đó, các cá nhân đăng ký lại danh hiệu thi đua đúng yêu cầu của công văn đã hướng dẫn.

    2.Đăng ký lại danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân theo mẫu gửi kèm, gửi về thường trực TĐ-KT của ngành đúng thời gian để Phòng tập hợp đăng ký thi đua với cấp trên. ( theo mẫu và thông tin hướng dẫn).

    3.Theo dõi thông báo của ngành về tổng hợp kết quả đăng ký thi đua để biết rõ tình hình đăng ký của đơn vị mình; kịp thời phản ảnh với Phòng những thiếu sót để bổ sung. Sau thời hạn 3 ngày, nếu không có đơn vị nào có ý kiến thì xem như đó là đăng ký chính thức của ngành.

    4.Cuối năm, dựa vào danh sách đã đăng ký thi đua đầu năm, các trường tổ chức rà soát đốí chiếu với tiêu chuẩn và thành tích đạt được trong năm học để đề nghị xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng trên cơ sở ý kiến thống nhất của Hội đồng.

 

u ý:

 

-Những cá nhân, tập thể có đăng ký thi đua đầu năm mới được Hội đồng thi đua các cấp bình xét danh hiệu thi đua cuối năm.

-Ưu tiên xét khen thưởng cho giáo viên trực tiếp giảng dạy. Danh sách cá nhân đề nghị khen thưởng: Ghi hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trước, sau đó đến giáo viên. Riêng giáo viên ghi theo thứ tự ưu tiên người có thành tích cao hơn ghi trước.

-Đăng ký danh hiệu thi đua đầu năm, danh hiệu đề nghi xét cuối năm phải đúng thuật ngữ quy định đối với tập thể, cá nhân tương ứng với các cấp độ được khen thưởng theo những lưu ý mà Sở GD-ĐT đã hướng dẫn..

-Làm đúng mẫu, đầy đủ quy định về nội dung (không thừa, thiếu) các loai hồ sơ như: Tờ trình, bản tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân,… tuỳ theo các cấp độ đề nghị khen thưởng. Biên bản bình xét bình danh  hiệu của cá nhân có ghi rõ tỷ lệ phần trăm số phiếu đồng ý tùy theo danh hiệu đề nghị khen thưởng.

-Nộp trực tiếp với đ/c Tương ( Trực thi đua ) để kiểm tra thông tin về hồ sơ thi của đơn vị, ký xác nhận việc nộp hồ sơ thông qua sổ giao dịch của nhà trường.

   3.Hồ sơ thi đua khen thưởng gửi về Phòng GD-ĐT ( Thường trực thi đua) bao gồm:

      -Quyết định thành lập Hội đồng thi đua.

      -Tờ trình kèm theo danh sách đề nghị ( theo mẫu quy định kèm theo công văn)  

      -Biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng.

      -Sáng kiến kinh nghiệm, phát minh, đề tài nghiên cứu khoa học được Hội đồng cấp cơ sở đánh giá, xác nhận.

      -Báo cáo thành tích 3 năm đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; báo cáo thành tích 2 năm đối với tập thể, cá nhân đề nghị tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, chủ tịch UBND tỉnh. Bản thành tích phải được đóng bìa và có xác nhân của thủ trưởng đơn vị.

      -Nộp bản sao: Các quyết định công nhận danh hiệu thi đua, bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi,...( đúng yêu cầu tuỳ theo mức đề nghị khen thưởng)

Thời gian nộp hồ sơ TĐ-KT về thường trực TĐ-KT Ngành: Trước 1/6/2012. Hồ sơ gửi qua email không được chấp nhận.

Đơn vị nào gửi hồ sơ TĐ-KT, Kỷ niệm chương không đúng thời gian quy định sẽ không được Phòng GD-ĐT xét, lập và gửi hồ sơ đến Hội đồng TD-KT cấp trên..

Nhận được công văn này, lãnh đạo Phòng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, nghiên cứu kỹ các công văn  hướng dẫn của ngành để triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian.

 

     Nơi nhận:                                                                            TRƯỞNG PHÒNG

      -LĐ PGD-ĐT; Công đoàn ngành;

      -Trưởng các bộ phận;

 

      -Như trên;                                                                                                       

 

      -Lưu: VT, TĐ.

 

                                                                                                       Lê Hữu Các

 Các file đính kèm

1.Văn bản hướng dẫn thi đua của Sở GD-ĐT

2.Biểu mẫu báo cáo thi đua

3.Mẫu danh sách đăng ký thi đua