Chế độ báo cáo năm học 2013-2014

 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO NĂM HỌC 2013-2014

(Sắp xếp theo thứ tự thời gian)

------------

 

I. Các báo cáo định kỳ

 

TT

CÁC LOẠI BÁO CÁO

Thời gian nộp

báo cáo

Nơi nhận

báo cáo

Ghi chú

1. BÁO CÁO THÁNG 9

 

1    

Báo cáo nhanh khai giảng

05.9

- KH-TH

Theo mẫu

2    

Bản ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học

20.9

- KH-TH

 

3    

Báo cáo tháng 9

18.9

- KH-TH

theo mẫu

4    

Biểu báo cáo đầu năm

25.9

- KH-TH

theo mẫu

2. BÁO CÁO THÁNG 10

 

1    

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm học và chủ đề năm học 

01.10

- KH-TH

 

2    

Danh sách đăng ký thi đua năm học, SKKN

15-25.9

- KH-TH

theo mẫu

3    

Báo cáo tháng 10

18.10

- KH-TH

theo mẫu

3. BÁO CÁO THÁNG 11

 

1      

Báo cáo sơ kết thi đua 20.11

(bao gồm trong đó báo cáo tháng 11)

15.11

- KH-TH

- Bậc học

- CĐ ngành

 

4. BÁO CÁO THÁNG 12

 

1      

Báo cáo tháng 12

18.12

- KH-TH

 

2      

Biểu mẫu báo cáo giữa năm

20.12

- KH-TH

Theo mẫu

5. BÁO CÁO THÁNG 01

 

1      

- Báo cáo sơ kết HKI

- Báo cáo kết quả thực hiện điểm nhấn

10.01

- KH-TH

- Bậc học

- CĐ ngành

 

6. BÁO CÁO THÁNG 02

 

1      

Báo cáo tháng 02

18.02

 - KH-TH

theo mẫu

7. BÁO CÁO THÁNG 3

 

1      

Báo cáo tháng 3

18.03

 - KH-TH

theo mẫu

8. BÁO CÁO THÁNG 4

 

 

 

1      

Báo cáo tháng 4

18.04

 - KH-TH

theo mẫu

9. BÁO CÁO THÁNG 5

 

1      

Báo cáo Tổng kết năm học, biểu mẫu cuối năm

20.5

- KH-TH

- Bậc học

- CĐ ngành

theo mẫu

10. BÁO CÁO THÁNG 6

 

2      

Hồ sơ thi đua và danh sách đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua

30.5

- Thi đua

- CĐ ngành

 

 

II. Các báo cáo đột xuất

      Thực hiện theo nội dung và thời gian quy định của từng loại công văn cụ thể.

 

* Một số lưu ý:

1. Các mốc thời gian quy định trên đây là thời hạn chậm nhất cơ sở phải nộp các báo cáo về KH-TH. Những đơn vị nộp báo sau ngày quy định coi như không nộp báo cáo.

2. Yêu cầu các đơn vị, trường học lưu ý thực hiện đầy đủ nội dung các loại báo cáo (theo đề cương một số mẫu báo cáo). Những đơn vị báo cáo không đúng mẫu phải báo cáo lại.

3. Các báo cáo gửi theo thư điện tử phải thực hiện theo quy định về thể thức trình bày văn bản (Thông tư 01/2011/TT-BNV) như phông chữ, kiểu chữ, cở chữ (kiểu Unicode, TimesNewRoman, cở chữ 13-14).

4. Tất cả các loại công văn đều gửi qua thư điện tử. Riêng các loại công văn vừa gửi qua thư điện tử và gửi kèm văn bản giấy: Báo cáo sơ kết học kỳ, tổng kết năm học, hồ sơ thi đua, tờ trình. Hàng tháng, PGD sẽ thống kê tình hình nộp báo cáo gửi qua mail cho đơn vị và nhận xét trong phiên họp hiệu trưởng. Tình hình nộp báo cáo cũng là tiêu chí đánh giá việc quản lý ở cơ sở, là căn cứ để xét thi đua trong năm học đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện.

5. Địa chỉ email: nguyenthikimanh.pgdtp@quangtri.edu.vn

6. Điện thoại liên hệ:

- 01238992001 hoặc 0916701456 (Kim Ánh)

         

                   Người lập                                                     TRƯỞNG PHÒNG

 

 

          Nguyễn Thị Kim Ánh