Lịch tuần từ ngày 26/6 đến 30/6/2017

Ngày Thời gian Nội dung làm việc Chủ trì Địa điểm
Thứ Hai 26/6

- 8h: Duyệt kế hoạch năm học 2017-2018

- 14h: Diễn đàn sinh hoạt chi bộ 

- LĐ, TBP

- Đảng viên 

 
Thứ Ba 27/6 - 8h: Duyệt KH năm học MN - LĐ, TBP  
Thứ Tư 28/6

-8h: Duyệt KH năm học THCS

-8h: Họp Huyện Ủy 

-14h: Đi trấm

-LĐ, TBP

- Đ/c Hòa 

-LĐ

 
Thứ Năm 29/6

-8h: Duyệt KH năm học TH

-7h30: Thanh tra Triệu Long 

-14h: Trực báo XDCB tại UBND 

-14h: Thanh tra Triệu Sơn

-LĐ,TBP

-Đ/c Thịa

-Đ/c Phước 

-Đ/c Thịa

 
Thứ Sáu 30/6 -8h: Duyệt KH năm học TH  -LĐ,TBP  
Thứ Bảy        
Chủ Nhật