Lịch tuần từ 6/11/2017 đến 10/11/2017

Ngày Thời gian Nội dung làm việc Thành phần tham gia Địa điểm
Thứ Hai  6/11

-8h: Hội ý cơ quan 

-8h: Nhận đề thi tại Sở 

-8h: Tổ chức tập huấn CNTT

 Toàn cơ quan 

đ/c Bảy

bộ phận THCS

 
Thứ Ba                   7/11

 -7h30: Thi KSNL giáo viên MN 

-14h: Hội ý tổ chức 20/11

đ/c Thịa+MN 

Toàn cơ quan 

 
Thứ Tư                   8/11  -7h30: Kiểm tra tại Triệu Sơn 2 ngày( Theo quyết định)     
Thứ Năm                   9/11      
Thứ Sáu                   10/11

-7h: Đón đoàn kiểm tra Sở GD và ĐT 

7h30: Dự chuyên đề cấp huyện âm nhạc tại Số 1 Triệu Độ

-8h: Dự tập huấn ĐLCL tại Sở 

-13h30: Dự HCGC

 LĐ+CVPT

LĐ,Kim Ánh 

đ/c Phước 

LĐ,CV 

 
Thứ Bảy        
Chủ Nhật