Lịch tuần từ 27/11 đến 1/12

Ngày Thời gian Nội dung làm việc Thành Phần Tham Gia  Địa điểm
Thứ Hai                   27/11

-8h: Hội ý cơ quan

-8h: Tập huấn CNTT 

-8h30: Thi GVDG bậc MN 

-14h: Họp tại TTGDNN-TX

 Toàn cơ quan 

Phổ Thông

Mầm Non

Lãnh đạo

 Hội trường cơ quan

 

TH Thị Trấn Ái Tử 

TTGDNN-TX

Thứ Ba                   28/11

 -Thi HSG bậc THCS 

-8h: Đánh giá ngoài Cam Lộ 

-14h: Họp UBND huyện 

Lãnh đạo, bậc THCS 

đ/c Bảy 

Lãnh đạo, TCCB 

 
Thứ Tư                   29/11  -15h: Tổng kết hội thi GVCNG bậc TH  Lãnh đạo, bộ phận Tiểu học  
Thứ Năm                   30/11      
Thứ Sáu                   1/12      
Thứ Bảy        
Chủ Nhật