Hướng dẫn thực hiện chương trình "Đưa thông tin báo Đội vào trường lớp.

       UBND HUYỆN TRIỆU PHONG              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                        Độc lâp-  Tự do – Hạnh phúc

                                  

                   Số: 240/PGD&ĐT                                Triệu Phong, ngày 25  tháng 10 năm 2010

     V/v hướng dẫn thực hiện chương trình

  “đưa thông tin báo Đội vào trường , lớp”

 

 

                 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS, Tiểu học thuộc huyện Triệu Phong.

 

            Thực hiện Chương trình Liên tịch giữa Sở GD&ĐT, Tỉnh đoàn Quảng Trị và Báo Thiếu niên Tiền phong về việc đưa thông tin báo Đội vào trường lớp từ năm học 2010-2011 đến năm học 2016-2017, Phòng GD&ĐT Hướng dẫn một số nội dung như sau:

1.      Mục đích:

-   Tăng cường các hình thức tuyên truyền hoạt động Đội cho học sinh trong nhà trường trên các ấn phẩm của Báo Thiếu niên Tiền phong.

-   Thực hiện tốt phòng trào “Đưa thong tin báo Đội vào trường, lớp”.

-   Phát hiện tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, công tác Đội và hoạt động tích cực trong công tác phát hành báo.

2.      Nhiệm vụ trong tâm ở các đơn vị trường học:

-         Đưa một số nội dung của Báo TNTP vào chương trình hoạt động của Đội và phong trào thiếu nhi ở trường học.

-         Kịp thời phát hiện và thông báo về Báo TNTP những gương sáng thường xuyên và đột xuất, những điển hình trong học tập, trong việc thực hiện chương trình rèn luyện Đội viên, người tốt việc tốt,….để xét khen thưởng các giải thưởng do Báo TNTP đề xướng như: Giải thưởng Kim Đồng, Học bổng Vừ A Dính, khen thưởng của TW Đoàn về thực hiện chỉ thị “Đưa thông tin báo Đội vào trường lớp”…

-         Động viên CBGV, học sinh tham gia viết bài cộng tác với báo TNTP nhằm phản ánh các mặt hoạt động của đợn vị trên mặt báo.

3.      Tổ chức thực hiện:

-   Ở các trường THCS ngoài các loại sách báo theo yêu cầu, tối thiểu mỗi chi đội (lớp) có ít nhất 01 tờ/số báo Thiếu niên Tiền phong trong suốt năm học.

-   Ở các trường Tiểu học ngoài các loại sách báo theo yêu cầu tối thiểu mỗi chi đội (khối 4-5) có ít nhất 01 tờ/số báo Thiếu niên Tiền phong trong suốt năm học.

-   Thời gian thực hiện: Năm học 2010-2011 được thực hiện bắt đầu từ tháng 11/2010 đến hết tháng 5/2011, những năm tiếp theo bắt đầu thực hiện bắt đầu năm học (tháng 9 năm trước đến tháng 5 năm sau).

-   Hình thức phát hành báo: thực hiện theo quy trình của năm học 2009-2010.

Nhận được công văn này yêu cầu Lãnh đạo các trường hướng dẫn Liên đội tổ chức thực hiện và đăng ký số lượng báo của từng số về phòng GD&ĐT huyện chậm nhất ngày 26/10/2010 tại Đ/c Lô (địa chỉ email: trinhminhlo.pgdtp@quangtri.edu.vn  điện thoại: 0935496025)

 

Nơi nhận:                                                                             TRƯỞNG PHÒNG

-   Như trên;                                                                                         (Đã ký)

-   Lưu VT,

                                                                                                      Lê Hữu Các

 Tải văn bản tại đây